• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา woke

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2561

การดำเนินโครงการ

เข้าร่วมประชุมระหว่างหน่วยงานภายใน (มรชม.+ แม่ฮ่องสอน) เพิ่มเติม...
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา เพิ่มเติม...
ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก เพิ่มเติม...
ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาใหม่และประกวดขวัญใจ MSC เพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ เพิ่มเติม...

รายงานการประชุม