• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 0%
ลูกพระพิรุนอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 3 0%
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 75%
อบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 100%
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 50%

รายงานการประชุม