• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

ข้อมูลการทำโครงการ ของ สโมสร นศ. คณะครุศาสตร์

โครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามจริง ความก้าวหน้า
1 กิจกรรมวันเด็ก 20,000 บ.
รวม : 20,000 บ.
20,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
2 กีฬาประเพณีครุศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 7 38,000 บ.
รวม : 38,000 บ.
38,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
3 กีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวร 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน บริหารจัดการงานสำนักงานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 3,000 บ.
รวม : 3,000 บ.
3,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
5 พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 62,000 บ.
รวม : 62,000 บ.
62,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่าสถาบันอุดมศึกษา 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
7 บำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 98,000 บ.
รวม : 98,000 บ.
98,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
8 ครุศาสตร์สืบสานตำนานยี่เป็งเทศมหาชาติ 13 กัณฑ์ 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
9 เปิดกล่องชอล์กครุศาสตร์สอนน้อง 22,000 บ.
รวม : 22,000 บ.
22,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.