• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

ข้อมูลการทำโครงการ ของ สโมสร นศ. คณะเทคโนโลยีเกษตร

โครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามจริง ความก้าวหน้า
1 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 18,550 บ.
รวม : 18,550 บ.
18,550 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
2 ลูกพระพิรุนอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 3 41,750 บ.
รวม : 41,750 บ.
41,750 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27,800 บ.
รวม : 27,800 บ.
27,800 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
4 อบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 23,200 บ.
รวม : 23,200 บ.
23,000 บ.
คงเหลือ : 200 บ.
5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
6 กีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวร 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
7 กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีเกษตร 23,000 บ.
เงินส่วนเพิ่ม : 20,000 บ.
รวม : 43,000 บ.
43,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.