• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

องค์กรนักศึกษา สโมสร นศ. คณะวิทยาการจัดการ

ตำแหน่ง รหัส นศ. ชื่อ-นามสกุล รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขานุการ 58144836 นางสาววราภรณ์ วณีสอน
นายกสโมสร 58144809 นายภาสกร ศรีวิชัย