• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

ข้อมูลการทำโครงการ ของ สภานักศึกษา

โครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามจริง ความก้าวหน้า
1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย สภานักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 80,000 บ.
รวม : 80,000 บ.
80,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 5,000 บ.
รวม : 5,000 บ.
5,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
3 สภานักศึกษาสันจร 20,000 บ.
รวม : 20,000 บ.
20,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
4 สื่อประชาสัมพันธ์สภานักศึกษา 8,000 บ.
รวม : 8,000 บ.
8,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
5 เข้าร่วมการประชุม สัมนา อบรม กิจกรรมเครือข่ายสภานักศึกศส 50,000 บ.
เงินส่วนเพิ่ม : 30,000 บ.
รวม : 80,000 บ.
80,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.