• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

ข้อมูลการทำโครงการ ของ สโมสร นศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามจริง ความก้าวหน้า
1 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมประสบการณ์ สร้างโอกาศในการทำงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 20,000 บ.
รวม : 20,000 บ.
20,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
2 กีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวร 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน บริหารจัดการงานสำนักงานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000 บ.
รวม : 3,000 บ.
3,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
4 กิจกรรมเครือข่ายนักศึกษา 9 สถาบันภาคเหนือ 50,000 บ.
รวม : 50,000 บ.
50,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
5 ค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสาร่วมใจ 48,000 บ.
เงินส่วนเพิ่ม : 20,000 บ.
รวม : 68,000 บ.
68,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่าสถาบันอุดมศึกษา 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
7 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน 62,000 บ.
รวม : 62,000 บ.
62,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.