• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการฯ ภาคพิเศษ


ประธานสภานักศึกษา ภาคพิเศษ

นางสาวณัฐจิตกานต์ พุทธศาสตร์

กรรมการ

นายสายลม ศรีรัตน์

เลขานุการ