• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

ข้อมูลการทำโครงการ ของ สโมสร นศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามจริง ความก้าวหน้า
1 โครงการอุ่นไอรัก จากพี่สู่น้อง 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่าสถาบันอุดมศึกษา 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
3 โครงการลูกทุ่งไทย ต้านภัยยาเสพติด 30,000 บ.
รวม : 30,000 บ.
30,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
4 ค่ายสร้างคน สร้างค่าพัฒนาสู่ความเป็นผู้น้ำ 43,000 บ.
เงินส่วนเพิ่ม : 20,000 บ.
รวม : 63,000 บ.
63,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
5 กีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวร ปีการศึกษา 2560 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
6 สาวหล่อ ชายงาม สืบสาน กีฬาพื้นบ้่าน 45,000 บ.
รวม : 45,000 บ.
45,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
7 เตรียมพี่พี่พร้อม ต้อนรับน้องใหม่ 10,000 บ.
รวม : 10,000 บ.
10,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.