• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

ข้อมูลการทำโครงการ ของ สโมสร นศ. วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามจริง ความก้าวหน้า
1 วันเด็กแห่งชาติ 20,000 บ.
รวม : 20,000 บ.
20,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
2 English-Chinese withsenior 38,000 บ.
รวม : 38,000 บ.
38,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
3 Star Smart Challenge 40,000 บ.
รวม : 40,000 บ.
40,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
4 กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์วัฒนธรรมนานาชาติ 35,000 บ.
รวม : 35,000 บ.
35,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
5 กีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวร 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
6 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 3,000 บ.
รวม : 3,000 บ.
3,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
7 อบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 38,000 บ.
รวม : 38,000 บ.
38,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
8 พัฒนาโรงเรียนในฝันเสริมสร้างความสำคัญในการเรียนรู้สู่อาเซี่ยน 32,000 บ.
รวม : 32,000 บ.
32,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่าสถาบันอุดมศึกษา 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.