• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

ข้อมูลการทำโครงการ ของ องค์การนักศึกษา

โครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามจริง ความก้าวหน้า
1 วัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์ 15,000 บ.
รวม : 15,000 บ.
15,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
2 พิธีใหว้ครูขบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 127,200 บ.
รวม : 127,200 บ.
127,200 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
3 วันเด็กแห่งชาติ 80,000 บ.
รวม : 80,000 บ.
80,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
4 ราชภัฏอาสา พัฒนาชุมชน 90,000 บ.
รวม : 90,000 บ.
90,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
5 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ราชภัฏเชียงใหม่ 135,000 บ.
รวม : 135,000 บ.
135,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
6 ลำวงเฟรสชี่ (Classicle Cmru Dance) 30,000 บ.
รวม : 30,000 บ.
30,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
7 เปิดโลกกิจกรรม 68,000 บ.
รวม : 68,000 บ.
68,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
8 สนับสนุนกิจกรรมชมรม 600,000 บ.
รวม : 600,000 บ.
600,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่าสถาบันอุดมศึกษา 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
10 เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ของผู้นำทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.