• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

โครงสร้างองค์กร สโมสร นศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


นายกสโมสร

นายนเรศ ชื่นจิต

เลขานุการ


ประชาสัมพันธ์

นายเชาว์วัฒน์ วงศ์กาวี