• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

องค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา

ตำแหน่ง รหัส นศ. ชื่อ-นามสกุล รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขานุการ 58141109 นางสาวสโรชา แสนจันทร์
ประธานสภานักศึกษา 57141954 นายณัฐวุฒิ มะลิซ้อน