• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

ข้อมูลการทำโครงการ

องค์กร โครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามจริง ความก้าวหน้า
1 สโมสร นศ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมระหว่างหน่วยงานภายใน (มรชม.+ แม่ฮ่องสอน) 50,000 บ.
รวม : 50,000 บ.
50,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
2 สโมสร นศ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
3 สโมสร นศ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก 20,000 บ.
รวม : 20,000 บ.
20,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
4 สโมสร นศ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาใหม่และประกวดขวัญใจ MSC 20,000 บ.
รวม : 20,000 บ.
20,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
5 สโมสร นศ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วันเด็กแห่งชาติ 15,000 บ.
รวม : 15,000 บ.
15,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
6 สโมสร นศ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 13 30,000 บ.
รวม : 30,000 บ.
30,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
7 สโมสร นศ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วันพ่อแห่งชาติ 5,000 บ.
รวม : 5,000 บ.
5,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
8 สโมสร นศ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วันแม่แห่งชาติ 5,000 บ.
รวม : 5,000 บ.
5,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
9 สโมสร นศ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวร 150,000 บ.
รวม : 150,000 บ.
150,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
10 สโมสร นศ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แห่เทียนพรรษา 13,000 บ.
รวม : 13,000 บ.
13,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.