• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์

คำชี้แจง

1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้
5 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
4 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ มาก
3 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
2 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ น้อย
1 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
  เพศ     ชาย    หญิง
  สถานภาพ     ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่/บุคลากรส่วนงาน
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์
  1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
  2. การจัดรูปแบบโครงสร้างในเว็บไซต์ เมนูต่าง ๆ ง่ายต่อการใช้งาน
  3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม สวยงาม สบายตา
  4. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
  5. สีพื้นหลัง สีตัวอักษร ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
  6. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดหรือแสดงข้อมูล
  7. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
  8. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
  9. ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นประโยชน์ต่อท่านมาก น้อยเพียงใด
  10. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา
  11. ระบบได้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลกับท่าน
  12. ระบบได้ช่วยให้การบริหารจัดการองค์กร มีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้น
  13. ระบบได้ทำให้ท่านได้ทราบถึงการบริหารจัดการงบประมาณ การดำเนินโครงการต้่าง ๆ ขององค์
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติม