• 053-885443
  • www.stunion.cmru.ac.th

ข้อมูลการทำโครงการ ของ สโมสร นศ. คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามจริง ความก้าวหน้า
1 KM และพัฒนาการทำงาน พัฒนาสำนักงานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 30,000 บ.
รวม : 30,000 บ.
30,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
2 กีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวร 100,000 บ.
รวม : 100,000 บ.
100,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน บริหารจัดการงานสำนักงานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 3,000 บ.
รวม : 3,000 บ.
3,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
4 กีฬาและนันทนาการสานสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 26,000 บ.
รวม : 26,000 บ.
26,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
5 พัฒนาผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ(กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 100,000 บ.
เงินส่วนเพิ่ม : 20,000 บ.
รวม : 120,000 บ.
120,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
6 อบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา 81,000 บ.
รวม : 81,000 บ.
81,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
7 ค่ายวิทยาการจัดการ อาสา สานฝันปันรัก 44,000 บ.
รวม : 44,000 บ.
44,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.
8 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สืบสานประเพณี 20,000 บ.
รวม : 20,000 บ.
20,000 บ.
คงเหลือ : 0 บ.